This project is read-only.

Panel administratora

Panel administratora umożliwia zarządzanie istniejącą bazą produktów. Informacje o produktach zapisane są w pliku tekstowym o nazwie "products" umieszczonym w katalogu "resources". Panel administratora wyświetla się po wybraniu przycisku "Administracja" w górnej części okna programu. Składa się on z formularza w którego pola wpisujemy informacje o produktach oraz serii przycisków umożliwiających sczytanie wprowadzonych danych i dokonanie żądanych operacji. Możesz wyświetlić informacje o interesującym produkcie lub określonych grupach produktów a także dokonać modyfikacji istniejącej listy produktów. Otrzymujesz zatem możliwość stworzenia własnej bazy produktów.

Głównym czynnikiem różnicującym zapisane produkty jest ich nazwa. Dlatego program nie pozwala na zapisanie dwóch produktów o tej samej nazwie. Nie jest również możliwa zmiana nazwy uprzednio zapisanego produktu. W przypadku konieczności zmodyfikowania nazwy, konieczne jest usunięcie produktu a następnie jego ponowne zapisanie z nową nazwą. W celu modyfikacji pozostałych informacji istniejących produktów należy skorzystać z opcji "Modyfikuj produkt".

Modyfikując lub dodając produkt należy wypełnić wszystkie pola formularza. Pole "Alkohol" dla produktów niealkoholowych powinno przyjąć postać "0". Nie jest możliwa zamiana produktów alkoholowych na niealkoholowe i odwrotnie. Również w tym przypadku konieczne jest wcześniejsze usunięcie produktu a następnie jego ponowne zapisanie. W celu usunięcia produktu lub wyświetlenia informacji o wybranym produkcie niezbędne jest podanie jedynie nazwy danego produktu. Wprowadzenie jakichkolwiek dodatkowych informacji nie zmienia sposobu działania programu. Pozostałe pola mogą zatem pozostać puste. Opcje wyświetlające grupy produktów nie wymagają wypełniania jakichkolwiek pól formularza.

Należy pamiętać, iż pewne wielkości muszą spełniać określone kryteria np. pole "Kalorie" musi być liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 999. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych w oknie wyników pojawią się informacje o popełnionych błędach.

Szczególną ostrożność należy wykazać wypełniając pola "Nazwa produktu" oraz "Jednostka miary" produktów niealkoholowych. Wielkości te mogą przyjmować dowolną postać. Jedynym czynnikiem powodującym w tym przypadku wystąpienie błędu jest ich nieodpowiednia długość (większa niż 18 znaków w przypadku nazwy produktu oraz 8 znaków w przypadku jednostki miary). Należy zatem uważać by wprowadzone dane były zrozumiałe.


Screen3_70%.bmpLast edited Jan 18, 2013 at 7:26 PM by panryba, version 3

Comments

No comments yet.